fbpx

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 7 Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

27 Ağustos 2021 - 18:25

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 7 Personel Alımı Yapacak

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 7 Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

26 Ekim 2020 - 11:45

39 kez okundu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 6 uzman alımı yapılacaktır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere Uzman ve İç Denetçi Personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Memuratamalari.com olarak sizlere Uzman Ve İç Denetçi Personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Tarihleri : 16-30 Kasım 2020
Başvuru Adresi : ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Sözlü Sınava Katılacakların İlanı : 07 Aralık 2020
Sınav Tarihleri : 22-23 Aralık 2020
Sınav Yeri : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu/ZONGULDAK Tel / Faks : (0372) 257 74 70 / (0372) 257 74 72 E-posta : ik@bakka.gov.tr

1. Sınava Katılma Şartları
1.1.Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil
yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir
sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

1.2.İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK
tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,
b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 puan veya
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 puana karşılık gelen bir puan almış
olmak,
c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,
ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından
birine sahip olmak.

1.3.Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart
1.3.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Adaylar
Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel dâhil uzman personelin, 2019 veya 2020
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları
itibarıyla aşağıda 3‘üncü maddede yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan
almış olmaları gerekmektedir.

1.3.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar
Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde
aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış
olmak gerekmektedir.
a) Planlama, programlama,
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
ç) İzleme ve değerlendirme,
d) Tanıtım, danışmanlık,
e) Şehircilik ve çevre,
f) Araştırma-geliştirme,
g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,
ğ) Finansman,
h) İnsan kaynakları yönetimi,
ı) Uluslararası ticaret.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

1.4.Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart
Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık
hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.

1.5. Tercih Sebepleri
İç denetçi ve uzman personel adayları için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve
deneyim sahibi olma, ilanın 3 üncü maddesindeki öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda
yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine
sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir.
Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel adayları için avukatlık stajını tamamlamış
bulunmak tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.
Adayların söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda
belgelendirmeleri gerekmektedir.

2. Pozisyonların Unvan ve Sayıları
1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu 6 uzman olmak üzere toplam 7 personele kadar alım
yapılabilecektir.

3. Öğrenim Dalları İtibarıyla Pozisyon Sayıları
Yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği
YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye,
kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, istatistik, ekonometri, mühendislik ve grafik
bölümlerinden mezun olmuş adaylar arasında gerçekleştirilecektir.

4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 16/11/2020 tarihinden başlayarak 30/11/2020 tarihi saat 23.59’a kadar
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav
Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda
yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve
belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan
başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve
beyan etmiş sayılır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınava Çağrı
Başvurular; KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin Ek-1’inde (Değişik:RG-20/10/2020-31280) ve aşağıda yer
alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak
ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın
internet sitesinde ilan edilecektir.
*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı
ve ilave her bir yıl için 100 puan tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.
** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları
dikkate alınır.
*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı
belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olma bu alanın adayın
toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet
edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş
olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.
Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden
itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde
sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

6. Yarışma Sınavının İçeriği, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile
belirlenecektir.
Yarışma sınavı Personel Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrası gereği Genel Sekreterin
başkanlığında beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılacaktır.
Sınav kurulu üyeleri, adayın mezun olduğu alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi,
yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,
muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı
notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından
fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar
aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş
pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil
adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde
herhangi bir sebeple boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında
Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan
pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş
adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav kurulu sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde Ajans, sınav duyurusunda
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten sonra
yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav
sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da
Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme
onayları derhal iptal edilir. Sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

7. Bilgi
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Ajansın internet sitesi olan www.bakka.gov.tr veya Ajansın
merkez hizmet binasından (Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu / ZONGULDAK
adresinden) temin edilebilir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 http://www.gundemdekihaber.com/kariyeradam-tebriki-hak-ediyor-kariyer-adam-egitim-kurumlari

 https://donanimhaber.net/kariyeradam/

 http://tavsiyeedilir.net/firma/kariyeradam-uzaktan-egitim-kurumlari-insan-kaynaklari-tesvik-programi/

 

windows 7 ultimate satın al

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.