fbpx

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:02

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

reklam
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

27 Ekim 2020 - 12:24

85 kez okundu
reklam

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe, gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 4 (dört) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Trabzon ili olup Ajansın faaliyet alanlarını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç denetçi ve hukuk müşaviri ajans merkez binasının bulunduğu Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sözleşmeli personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
İlan Tarihi 27 Ekim 2020
Başvuru Tarihleri 16 Kasım 2020 – 27 Kasım 2020
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 4 Aralık 2020
Sınav Başvuru Adresiajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Sınav Yeri Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, No:3 Ortahisar / TRABZON Tel: 444 8290, Faks: (0462) 455 4088 E-mail: doka@doka.org.tr
İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.doka.org.tr

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman, İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları
sağlamaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
2. Uzman Personel Adayları için Aranan Başvuru Şartları
Ajansta aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı veya iş deneyimi ile
toplam 4 (dört) uzman personel alımı yapılacaktır. Uzman personel istihdam edilmesi planlanan alanlar, KPSS puan türleri,
KPSS ve YDS taban puanları, deneyime ilişkin hususlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Başvurular
– Başvurular, 15 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 27 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru
bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik
ortamda yapılacaktır.
– Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda
taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
– Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Başvuru sahibi, başvuruda eklediği bilgi ve belgelerin doğru ve tam olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
– Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden,
e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlanı
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından
Tablo 4’te yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak
öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak
Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin
akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 4 Aralık 2020
tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.doka.org.tr sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Yarışma Sınavı, 21-22 Aralık 2020 tarihlerinde Ajansın Merkez Hizmet binasının bulunduğu, Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu
Sokak, No:3, Ortahisar / TRABZON adresinde yapılacaktır.
Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür
değişiklikler, Ajansın www.doka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi
gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yarışma Sınavının Yapılışı
Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma
sınavına alınırlar.
Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının
yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun
uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.
Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen
yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona
yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı
ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Değerlendirme
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan
üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma
sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar
yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra
söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar
hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun
uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre
görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için
gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.
Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim
Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın
başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu
sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Sonuçların Duyurulması
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı
ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Görevlendirme
1) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama
çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
2) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 (on beş)
gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu
süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve
başlamama hali iki ayı aşamaz.

Personelin İstihdamı ve Deneme Süresi
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine
Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da
Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.
Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin
sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve
bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.
Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim
süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Bilgi Alma
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:
Tel: 444 82 90
E-posta: doka@doka.org.tr
İnternet Adresi: www.doka.org.tr

İLANIN DETAYLI BİLGİSİ TIKLAYIN

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://cnnhaber.com/haber/kariyeradam-is-yonlendirme-programi-basarisi/

 http://www.gundemdekihaber.com/kariyeradam-tebriki-hak-ediyor-kariyer-adam-egitim-kurumlari

 https://donanimhaber.net/kariyeradam/

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam