fbpx

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 30 Enerji Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 05:46

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 30 Enerji Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

reklam
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 30 Enerji Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

02 Kasım 2020 - 15:49

42 kez okundu
reklam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07-18 Aralık 2020 tarihleri arasında 30 (Otuz) adet kadro için Enerji Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak enerji uzman yardımcısı alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı
genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01/01/2020) itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir),
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavından (2019 ve 2020 yılında yapılan KPSS), (V) inci maddede yer alan tabloda
belirtilen puan türlerinden asgari 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan
usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,
ç) En az dört yıl süreli eğitim veren ve (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen fakülte veya ilgili
bölümler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından bu fakülte veya ilgili bölümlere denkliği onaylanmış yurt içi
ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş sınavı başvuru tarihleri: 09-16 Kasım 2020

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavına başvuru;
Son başvuru tarihi olan 16 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 23:59‘a kadar Kurum
https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini
((V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen fakülte veya ilgili bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanların ayrıca denklik belgesini) elektronik ortamda
taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Denklik belgesi olmayanların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan,
başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(V) inci maddedeki tabloda yer alan kontenjanların 4 (dört) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan
nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en yüksek puanı
alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit
edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana ait KPSS puan türü itibarıyla, en
son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN İLAN EDİLMESİ VE KİMLİK İBRAZI
Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Kurum https://www.epdk.gov.tr internet
adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde
kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması
zorunludur. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ
Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510
Çankaya/ANKARA) adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVI KONULARI
Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak mesleki
alan bilgisi konularından yapılacaktır.
(V) inci maddede yer alan tabloda mühendislik fakültesi bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili
bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları aşağıdaki şekildedir:
a) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik,
Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi.
b) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve
Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat.
c) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk
Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe.
ç) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare
Hukuku, İdari Yargı, Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Kuruluşlar.
d) Enerji Yönetimi Grubu: Enerji Yatırımları Yönetimi, Enerji Şebeke Topolojisi, Sürdürülebilir
Enerji ve Çevre Politikaları, Enerji Üretim Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Jeopolitiği
ve Türkiye, Enerji Piyasaları ve Ticareti.
e) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku
(Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel
Hükümler).
Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat kanunu,
elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, Türkiye’de enerji
yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.
Öğrenim Dalları KPSS
Puan Türü
Asgari
Puan
Kontenjan
Sınava
Çağrılacak
Aday
Sayısı
Fakültelerin, İşletme / İktisat / Kamu Yönetimi / Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi / Maliye / Uluslararası İlişkiler /
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler / Enerji Yönetimi
Bölümleri
KPSSP32 80 8 32
Hukuk Fakültesi KPSSP4 80 7 28
Elektrik Mühendisliği / Elektrik – Elektronik Mühendisliği KPSSP2 80 7 28
Makine Mühendisliği KPSSP2 80 3 12
Kimya Mühendisliği KPSSP2 80 2 8
Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği KPSSP2 80 1 4
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği KPSSP2 80 1 4
Enerji Mühendisliği / Enerji Sistemleri Mühendisliği KPSSP2 80 1 4
TOPLAM 30 120
(V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen mühendislik fakültelerinden mezun olanlar için giriş
sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş Sınavında adaylar;
a) (VII) nci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon üyeleri tarafından (a) bendi için elli puan, diğer
bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ
(VIII) inci maddede yer alan usulle belirlenen sözlü sınav notu, adayların giriş sınavı başarı puanı
olacaktır. Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.
Sınav sonuçlarına göre (V) inci maddede yer alan tablodaki kontenjan baz alınıp ayrı ayrı başarı
sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim dallarına göre atama
yapılacak kadro sayısı (kontenjan) kadar asıl adayın isimleri belirlenecektir. Başarılı adayların notlarının eşit
olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
Giriş sınavı sonuçları Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca,
sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara, sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı
kazanmış kabul edilecektir.
Sınav sonuçlarının Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yedi
iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon
tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak
bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma
ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep
hak teşkil etmez.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara
bildirilecektir.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurum https://www.epdk.gov.tr internet
adresinden yapılacaktır.
İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510
/Çankaya/ANKARA)
Tlf : 0(312) 201 4000 – 4001- 4002

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ENERJİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI SINAV DUYURUSU

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 http://www.gundemdekihaber.com/kariyeradam-tebriki-hak-ediyor-kariyer-adam-egitim-kurumlari

 https://donanimhaber.net/kariyeradam/

 http://tavsiyeedilir.net/firma/kariyeradam-uzaktan-egitim-kurumlari-insan-kaynaklari-tesvik-programi/

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam