fbpx

Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 ( Bin) Gelir Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:04

Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 ( Bin) Gelir Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacak

reklam
Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 ( Bin) Gelir Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacak
Son Güncelleme :

24 Ekim 2020 - 10:46

43 kez okundu
reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı  resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. Ġl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. ” bilgilerine yer verdi.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Memuratamalari.com olarak sizlere Uzman Personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

SINAV TARİHİ VE YERİ
– Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da
yapılacaktır.
– Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız resmi
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak,
– 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veya
bu tarihten sonra doğmuş olmak),
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
– ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS
(A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

SINAV BAŞVURUSU
– Başvurular, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt
olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle
yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer
almaktadır.
– Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
– Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda
yer verilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas
Hukuku (Genel Hükümler).
İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası
Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, şirketler Muhasebesi, Mali
Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

DEĞERLENDİRME
– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;
yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü
sınava çağrılacaktır.
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
– Sözlü sınav, adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde
yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
– Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
– Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak
suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday
belirlenir.
– Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine kadar
yedek aday belirlenir.
– Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle
oluşturulacaktır.
– Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması
halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A)
P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine
kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil
etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması
yapılan yedek adayların hakları sona erer.
– Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler,
Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.
– Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adaylar Başkanlık internet sitesinde
(http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak
bildirilecek ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenecektir.
– Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde
karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR
– Giriş sınavının yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne
girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava
girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı
bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya
kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

– Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep
bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında
bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
– Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan
siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında
yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz
bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
– Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
– Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi
içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları
yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma
talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler,
memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması
yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların
yerlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin
dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten
itibaren iki yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar
sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için
hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

– Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen
çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu
süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür
halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla,
bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili
olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu
husustaki hükümleri uygulanır.
– Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin
dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez
birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.
– Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman
yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme
talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme
talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri
dikkate alınmaz.

Sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

 https://cnnhaber.com/haber/kariyeradam-is-yonlendirme-programi-basarisi/

 http://www.gundemdekihaber.com/kariyeradam-tebriki-hak-ediyor-kariyer-adam-egitim-kurumlari

 

windows 8.1 pro satın al

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam