fbpx

Milli Savunma Bakanlığı 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Başvuru Klavuzu Yayımladı « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 05:54

Milli Savunma Bakanlığı 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Başvuru Klavuzu Yayımladı

reklam
Milli Savunma Bakanlığı 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Başvuru Klavuzu Yayımladı
Son Güncelleme :

28 Ekim 2020 - 12:15

6.460 kez okundu
reklam

Son Başvuru Tarihi :10 Kasım 2020 (saat 23.59)
Sınav Yerleri : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
Mamak/Ankara

Memuratamalari.com olarak muvazzaf subay alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ADAYLARIN DİKKATİNE!!!
– Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.
– Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
yapılacaktır.
– Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı
tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.
– İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri
eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan
doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme
ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık,
eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde
düzenlemesi faydalı olacaktır.
Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için
geçerlidir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ
– Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Millî Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) ilgili
Kuvvet Komutanlıkları kadrolarına muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere kimlerin
başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme
esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde
ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu
kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
– Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte
veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın
veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.
– Muvazzaf subay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı
sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve
Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla
tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderileceklerdir. Söz
konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak
göreve başlayacaklardır.
– Özlük ve Mali Haklar
– Özlük Hakları:
– Rütbe Bekleme Süreleri:
926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe
bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.
– Atama ve Yer Değiştirme:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt’a, karargâh ve kurumlara
atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
– Sağlık:
Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu
hükümleri uygulanır.
– İzin İşlemleri:
– Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık
Anlayışı/Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine
tabidirler.
– Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında;
muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç
Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
– Konuttan Faydalanma:
Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut
Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

– Malî Hakları:
– 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar
hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile
İlişkileri:
– 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
ilişkilendirilirler ve bu Kanun’un subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
– 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK
Kurumunun daimi üyesidirler.

– Diğer Hususlar:
– Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu
ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar
dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk
vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.
– 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre; “Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının
siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her
türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı
yazmaları yasaktır.” Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesine göre; siyasi
partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini
bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren
disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet
Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları
talep edilecek,
– MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği
Yönergesi 8’inci Bölüm 11’inci madde (ğ) bendinde; “TSK bünyesindeki personelden (subay,
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş sivil memur ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit
edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke
uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek,
konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli
işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan
ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli
yasal işlem başlatılır.” düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet
Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C.
vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün
uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BAŞVURU
a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?
Türk Silahlı Kuvvetlerine Millî Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) ilgili Kuvvet
Komutanlıkları kadrolarına muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1-3)’de
gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında
personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve
erkek adaylardan;
– 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
– Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve
daha sonraki doğumlular),
– Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
(01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),
– Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’da
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),
– Lisansüstü eğitim zorunluluğu olan branşlarda TABLO (1-3)’de yer alan şartları
taşıyanlar,
– Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-
3)’da gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış
(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının
altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,
daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim
Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden
taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
– Tablo (1-3)’deki kontenjanlarına müracaat edecek adaylar için; geçerli (2016 – 2020
Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar ve ilgili sütunlardaki
şartları taşıyor olanlar,
– Tablo (1-3)’daki İngilizce ve Almanca Öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı
Subay adayları için, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019 – 2020 dahil) başvuru
döneminde sınav sonuçları açıklanmış ve başvuru yaptıkları branş karşılığı olan Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puan alanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu
kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen ve başvuru yaptıkları
branş karşılığı olan yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için YDS 85 notuna denk yabancı dil
sınav notu kabul edilecektir), Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav
bilgileri sınav bilgisi ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme
yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
–  Tablo (1-3)’deki Beden Eğitimi öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay
adayları için, (2016 – 2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan alanlar (en yüksek olan puan baz
alınacaktır) ve ilave olarak Tablo (1-3)’de belirtilen şartlar başlığı altındaki belgelerini bonservis
bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
– Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,
– Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,
– Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
– Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler, başvurabilecektir.
Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
– Genel Başvuru Şartları:
– Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A
maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
– Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
– Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
– Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
– Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
– Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.
– Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
– Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
– 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci
Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait
Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://donanimhaber.net/kariyeradam/

 http://tavsiyeedilir.net/firma/kariyeradam-uzaktan-egitim-kurumlari-insan-kaynaklari-tesvik-programi/

 http://tuketicimemnuniyeti.com/egitim/kariyeradam-egitim-kurumlari/

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam