fbpx

Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:04

Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alımı Yapacak

reklam
Nevşehir Belediyesi 19 Memur Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

26 Ekim 2020 - 11:30

55 kez okundu
reklam

Nevşehir Belediyesi  resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Nevşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS Puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere Memur Alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

1. BASVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş Zabıta Memuru ve diğer Memur kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

2. BASVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak ,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 ve
KPSSP93 puan türlerinden, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden alım
yapılacak olan unvanların karşısında belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. Zabıta Memuru Kadroları için; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel
şartlara göre, başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.
Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
e. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını
transkript dökümüyle belgelemek.
f. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BASVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru Formu; http://www.nevsehir.bel.tr adresi üzerinden veya kurumumuzdan temin
edebilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar
çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe
i) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda
bilgisayar dersi aldığını gösterir belge.
j) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ. ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30/11/2020 gününden 04/12/2020
günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez
/Nevşehir) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@nevsehir.bel.tr internet/mail
adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez
/Nevşehir) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu
olmayacaktır)
d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne
(Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez/Nevşehir) istenilen belgelerle birlikte
şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

5. BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
– Adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunun kontrol edilmesi suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve
uygulamalı sınava, Memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
– Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 07/12/2020 tarihinde www.nevsehir.bel.tr
resmi internet sayfasından ilan edilecektir,
– Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara sınava girişte ibraz edilmek üzere
Belediyemizce düzenlenecek olan adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin
bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecektir. Hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
– Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
– Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Nevşehir Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav;
Zabıta Memuru alımı için 16/12/2020 tarihinde Saat : 09:00’da başlamak üzere,
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi (Sümer Mahallesi Millet Caddesi) sözlü
sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise
ertesi gün devam edilecektir.
Memur alımı için 18/12/2020 tarihinde Saat : 09:00’da başlamak üzere,
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi (Sümer Mahallesi Millet Caddesi) Sözlü
sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini
kapsar.
Zabıta Memuru kadroları için Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı
bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde
yapılır.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

7.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SONUÇLARA İTİRAZ:
VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı,belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı
sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100
tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların
aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde
ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin
www.nevsehir.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://ozgurgazete.com/tag/kariyer-adam/

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

 https://cnnhaber.com/haber/kariyeradam-is-yonlendirme-programi-basarisi/

 

windows 7 pro satın al

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam