fbpx

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:02

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

reklam
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

26 Ekim 2020 - 15:46

85 kez okundu
reklam

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla, aşağıda pozisyonu/unvanı ve brüt ücreti belirtilen toplam Onbeş (15) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere sözleşmeli personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ve Yabancı Dil Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı
KPSS Puanı: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik uyarınca lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen puan türünden alınan geçerli puanı,
Yabancı Dil Puanı: İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı ifade eder.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Başvuru yapacak adayların 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında aldıkları (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile başvuru süresinin son günü itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde yabancı dil sınavlarından almış oldukları (Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi) puanın yüzde otuzunun toplamı esas alınacaktır. (KPSS puanı olmayan ve belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilir)
Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarının, belirtilen her unvan için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayların eşit puanlı olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Sınava çağrılacak adayların listesi sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece Bürüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı ücret pozisyonları için başvurabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;
– Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık,
– Ücret tavanı 3 (üç) ve 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

ÖZEL ŞARTLAR
Tüm Adaylar İçin Ortak Özel Şartlar
a) “Deneyim sahibi olmak” veya “tecrübe sahibi olmak” ibaresi geçen yerlerde, bahsi geçen konuda kamu veya özel bir kuruluşta maddede istenilen süreyle, eğer süre belirtilmemişse en az 1 (bir) yıl çalıştığını gösteren, çalışılan unvan ve çalışma konusunu içerir referans mektubu veya benzeri bir çalışma belgesinin ibrazı gereklidir.
b) Teknik dokümantasyon okuma ve yazışma yapabilecek derecede İngilizce bilmek,
c) Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyet sonrası süreler dikkate alınacaktır.
ç) İstenilen sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. (Başvuru sırasında beyan esas alınacaktır.)
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
1) Başvurular:02/11/2020 –  09/11/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb)
internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.
2) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

İSTENİLEN BELGELER
1) Fotoğraflı öz geçmiş.
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.
3) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği.
4) Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge.
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü.
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.
5) Genel şartlar başlığında belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
6) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
7) KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı.
8) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge.
9) Nüfus cüzdan fotokopisi.
10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
11) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

SINAVIN ŞEKLİ VE KONUSU
Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Sınavda, adayın başvurduğu unvan/pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel  şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, programlama dili, yüksek lisans ve dil puanı dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere; her pozisyon için asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
Sınav sonuçları (www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
İş bu ilanda yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Web Adresi : www.tkgm.gov.tr
e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr

ilan_metni.pdf

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://cnnhaber.com/haber/kariyeradam-is-yonlendirme-programi-basarisi/

 http://www.gundemdekihaber.com/kariyeradam-tebriki-hak-ediyor-kariyer-adam-egitim-kurumlari

 https://donanimhaber.net/kariyeradam/

 

windows 10 pro satın al

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam