fbpx

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

27 Ağustos 2021 - 17:57

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alımı Yapacak

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

06 Kasım 2020 - 15:18

5.132 kez okundu

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç  Denetçi, 4 (dört) Uzman Personel, 1 (bir) Destek Personeli pozisyonları için toplam 6 (altı) personel istihdamı gerçekleştirecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır.Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak  personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İlan Tarihi 6 Kasım 2020
Başvuru Tarihleri 5 Aralık 2020 – 20 Aralık 2020
Sınav Şekli Sözlü (mülakat)Mülakat Tarihleri Genel Sekreterlikçe ilan edilecektir.
Başvuru Adresi ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Sınav Yeri Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi
Kampüsü A2 Blok No:185-B 32200 Merkez/ISPARTA

TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR
Ajansta istihdam edilecek tüm personelde;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.

Aralık Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular, 5 Aralık 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 20 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların,
yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru
formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen
şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte
anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin dikkate alınabilmesi için zorunludur.

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin Ek-1’inde ve işbu ilan metninin ilgisine göre Tablo 1, 4 veya 6’sında yer alan
değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her
biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan
panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına
davet edilir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınav, Ajans Genel Sekreterliği hizmet binasında sözlü (mülakat) olarak ve Genel Sekreterlikçe daha sonra ilan edilecek tarihte
yapılacaktır.
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet
sitesinden duyurulacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sınav Kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen
yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık,
davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.
Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden
en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in
üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar
yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay
içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları
Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav
Kurulu’nun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre
görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda
personel alma hakkına sahiptir.
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile
birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

GÖREVLENDİRME
Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama
çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün
içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların
görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli
nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim
Kurulu kararı ile göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.
Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile bildirim süresine
gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

BİLGİ ALMA
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:
Tel : 0 (246) 224 3737 (Dâhili: 116, 110)
E-posta : info@baka.org.tr
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. (6 Kasım 2020)

İlan metnine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Aralık Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://dunyam.net/kariyeradam-kariyer-adam-uzaktan-egitim-kursu-4175.html/

 https://ozgurgazete.com/tag/kariyer-adam/

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.