fbpx

Hafik Belediye Başkanlığı 2 İtfaiye Eri Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:02

Hafik Belediye Başkanlığı 2 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

reklam
Hafik Belediye Başkanlığı 2 İtfaiye Eri Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

27 Ekim 2020 - 11:36

26 kez okundu
reklam

Hafik Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Hafik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere itfaiye eri alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
Hafik Belediye Başkanlığının boş bulunan itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
– Türk Vatandaşı olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
– İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak,
– Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı
tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
– Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerin ceverilen ve
tablonun nitelik kısmın da belirtilenen az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
– Daha once çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
– Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin http://www.hafik.bel.tr/ internet
adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
– Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden
alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmekkaydıyla suretleri belediyemizce
tasdikedilebilir),
– Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
– Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
– KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılıbeyanı,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
– Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
– Yukarıda sayılan başvuru belgeleriilebirlikte21/12/2020–25/12/2020tarihleri arasında ve
mesai saatleri içerisinde (08:30
-12:30 / 13:30
-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir.
– Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
– Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygu nolmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
3- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,
4-Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
5-Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav:
Sözlü sınav Hafik Belediyesi hizmet binasında 18/01/2021 tarihinde saat 09:30 dan itibaren
yapılacaktır sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav;
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve
Belediyemizhttp://www.hafik.bel.tr/internet adresinde ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarınınaynı olması halinde, KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyemiz http://www.hafik.bel.tr/internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizhttp://www.hafik.bel.tr/internet adresinde
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://donanimhaber.net/kariyeradam/

 http://tavsiyeedilir.net/firma/kariyeradam-uzaktan-egitim-kurumlari-insan-kaynaklari-tesvik-programi/

 http://tuketicimemnuniyeti.com/egitim/kariyeradam-egitim-kurumlari/

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam