fbpx

Milli Savunma Bakanlığı 66 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 05:40

Milli Savunma Bakanlığı 66 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

reklam
Milli Savunma Bakanlığı 66 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

06 Kasım 2020 - 14:30

2.612 kez okundu
reklam

Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığında (ANKARA) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 66 (altmışaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sözleşmeli personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin,
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar
ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleki
tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin A fıkrasının 7’nci
bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak,
f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
ğ) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak,
h) Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama,
organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve
sunum becerilerine sahip olmak.

Aralık Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

ÖZEL ŞARTLAR
B.1. Dijital Ofis Proje Yöneticisi (1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücretinin 2 Katına Kadar)
a) En az 3 (üç) yıl bilişim proje yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olduğunu
belgelemek,
b) Kurumsal dijital stratejileri oluşturabilmek için bilişim teknolojilerinden iyi
anlıyor olmak,
c) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını
yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
ç) Analitik düşünebilme yeteneğine sahip olmak,
d) Bilişim teknolojilerini takip edebilir düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,
e) Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin Öğrenme (Deep
Learing) teknolojilerinden anlıyor olmak,
f) Bulut tabanlı yazılım teknolojilerinden anlıyor olmak,
g) Mobil teknolojilerini iyi derecede biliyor ve takip ediyor olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
a) Adaylar başvurularını 5 – 25 Kasım 2020 tarihleri arasında yapacaktır.
b) Adaylar başvuru için istenen belgeleri 25 Kasım 2020 tarihine kadar Milli
Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden/posta
yoluyla ulaştıracaklardır. Belirtilen tarihler arasında istenilen evrakları göndermeyen/eksik
gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (25 Kasım 2020 tarihinde postaya verilen
evraklar hariç.)
c) Posta yolu ile gönderilen evrakların tarafımıza ulaşması sırasında oluşabilecek
zarar, kayıp ve gecikmelerden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
ç) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.
Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
a) Fotoğraflı Başvuru formu ve 3 fotoğraf,
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge
aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir),
c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı
örneği,
ç) KPSS-P3 puanını gösteren KPSS sonuç belgesi (KPSS-P3 puanı olmayan veya
belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı
veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren sonuç
belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır)
olarak değerlendirilecektir),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,
g) Detaylı Özgeçmiş,

GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi ve
sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe
aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan
bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan
teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen
mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki
bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta
ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması
gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu
teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın
başvurusu geçersiz sayılacaktır),
h) SGK Hizmet Dökümü,
ı) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge,
i) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, adaylar tarafından
bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2 (iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst
kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak,
kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. İmzalı olarak teslim edilecektir.

Aralık Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne
uygun olarak başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil
puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılarak aday
listesi oluşturulacaktır.
b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her
pozisyon sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
c) Sözlü sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden
fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.
ç) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde Personel Temin Dairesi Başkanlığınca bilahare ilan
edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
d) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat
yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan
müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları
ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
a) Sınav sözlü mülakat olarak yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve
onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı, ehliyet veya pasaport)
bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda
belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.
ç) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular
sorulacaktır.
d) Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili adaydan bilgisayar başında uygulama
yapması istenebilecektir.
e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Millî Savunma Bakanlığı
değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet
adresini takip etmeleri gerekmektedir.
6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
b) Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası
oluşturulacaktır.
ç) Sözlü sınav yeri ve tarihi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ
niteliğinde yayımlanacaktır.

SÖZLESME ÜCRETLERİ

Alınacak Personel Sayısı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanı
55 2 katına kadar
6 3 katına kadar
5 4 katına kadar

a) Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücretinin ÖZEL SARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı
maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vb.)
başkaca bir ödeme yapılamaz.

DİĞER HUSUSLAR
a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
b) Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu
istenecektir.(Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.)
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları hâlde sınava
girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması hâlinde ise sözleşme
feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:
Tel: 0 312 562 05 43

Duyuruya İlişkin Dosyalar

İlan Metni için tıklayınız.
Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız.
Başvuru Formu için tıklayınız.

Aralık Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

 https://cnnhaber.com/haber/kariyeradam-is-yonlendirme-programi-basarisi/

 http://www.gundemdekihaber.com/kariyeradam-tebriki-hak-ediyor-kariyer-adam-egitim-kurumlari

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam